ویژگی ها

کنترل کامل دستگاه

امکان کنترل تمامی قابلیت های دستگاه که به صورت فیزیکی بر روی دستگاه موجود هست

دسته بندی نامحدود

امکان تعریف بی نهایت دسته برای مدیریت راحت تر دستگاه ها

زمان بندی

امکان تعریف زمان بندی جهت انجام کارهای تکراری و پیوسته